Förmåner vid kurs

De förmåner som ges under kurser där Försvarsmakten är uppdragsgivare regleras i Handbok för Frivillig försvarsverksamhet, (H Friv).

Dagpenning

Dagpenning betalas ut för utbildningar som är minst tre dagar långa och pågår i minst sex timmar per dag. Ersättning ges även för mellanliggande helger men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar en utbildning.

För att dagpenning ska kunna betalas ut krävs det att en aktuell (ej äldre än ett år) SGI (sjukpenninggrundande inkomst) lämnas in. SGI-beloppet bestäms av Försäkringskassan och är för närvarande maximalt 829 kr/dag och minimalt 130 kr.

Om eleven redan får någon ersättning från Försäkringskassan, som t ex föräldrapenning, är det elevens ansvar att meddela Försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har eleven några frågor kring dagpenningen får han/hon ringa till sin Försäkringskassa före kursstart.

Dagpenningen är skattepliktig och skatt på 30% dras om inget jämkningsbrev medföljer.

Dagpenningsbeloppet per dag räknas ut genom följande formel:
SGI x 0,9% / 365 = Dagpenningbeloppet per dag.

Vid problem med Försäkringskassan att hämta ut SGI-uppgiften, hänvisa till ”Vägledning 2004:5 version 2 sida 107”.

Dagersättning

Dagersättning betalas ut för utbildningar kortare än tre dagar om inkomstbortfall inte kan styrkas. Dagpenning ersätter vid inkomstbortfall och är till skillnad från dagersättningen skattepliktig. För närvarande är beloppet för dagersättning 72 kr per dag och är skattefri.

Resor

Fri resa sker mellan hem och utbildningsplats. Bilersättning är 18,50 kr per mil och får maximalt uppgå till vad det skulle ha kostat med en 2.klass tågbiljett.
I samtliga fall som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas med ett kvitto, detta gäller även för hemresan.
OBS! Fria resor gäller ej elever som är bosatta utomlands.

Kost och logi

Eleven får fri kost och logi på utbildningsplatsen.

Långvarig sjukdom

Långvarig sjukdom kan innebära begränsade möjligheter att delta i vissa kurser.

Övrigt

Återbud måste lämnas skriftligen minst tre veckor innan kursstart, annars debiteras eleven 500 kr i avgift. Undantag ges vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.
Gäller ej samtliga organisationer, se respektive organisation för information.

OBS! Dagpenning och dagersättning är två helt fristående ersättningar och får aldrig blandas med varandra.

Foto: Peter Nordström, AMF
Foto: Magnus Fröberg